ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2017

ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2017
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

13-11-2017 ರಂಗ ಗೌರವ 

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ

ರಂಗ ಗೌರವ