ಸಂಪರ್ಕ

ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೋಂ.)
ಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ಎದುರು,
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬಡಾವಣೆ,
ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 019.

ದೂರವಾಣಿ : 26609343
ಟೆಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 26601831

ಇ-ಮೇಲ್ : udayabhanu_1965@yahoo.co.in