ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ 
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ

ಸಂಘವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.