ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ

ಉದಯಭಾನು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ
(1) 02-02-2017


(2) 04-03-2017


(2) 09-04-2017ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KSOU) 
ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  • ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಘವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ
  • ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಎಂ.ಎ.) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳು.