ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ 
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ವಾರಾಣಾಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರುಗಳ ಸಲಹೆ