ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಂಘವು 2014ರಿಂದ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು  ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ  ಆಚರಿಸಿದೆ. 


ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಲಾಂಛನ
ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದಯಭಾನು 
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ