ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2016

ಕನ್ನಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2016
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
 


ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
    
 
  
                   ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ